http://tripperplanet.com/wp-content/uploads/2015/12/logo.png

  Rồi đi xa thấy nhớ, nhớ cao nguyên chờ đợi. Mây lang thang đại ngàn, con suối về đi hoang.

  Tây Nguyên đại ngàn

  • 64 posts
  • 10 comments
  • 0 loves

  Article Statistics

  Choose to share

  • 30 views
  • 0 loves
  • 0 shares
  • 0 comments